Strona główna » prawo » Kryminalistyka, kryminologia » Kryminologia Skrypty

Kryminologia Skrypty

Cena detaliczna: 41,60 zł

Twoja cena: 35,40 zł

Producent: C.H. Beck

Oprawa: miękka

Numer katalogowy: 434143

Dostępność: produkt chwilowo niedostępny

Koszt dostawy: Koszta Przesyłki


Kryminologia Skrypty - opis

Skrypt "Kryminologia" obejmuje najistotniejsze wiadomości z zakresu kryminologii, tj.: przedmiot badań kryminologii, zadania kryminologii, związek kryminologii z innymi naukami, charakterystyka teorii kryminologicznych, problematyka kriminogenezy, problematyka ofiary przestępstwa, charakterystyka przestępczości (z użyciem przemocy gospodarczej, zorganizowanej), problematyka konfliktu nieletnich z prawem karnym, związek alkoholu i narkotyków z przestępczością, samobójstwo jako problem kryminologiczny, zapobieganie przestępczości (strategie zapobiegania przestępczości, udział społeczeństwa w zapobieganiu przestępczości, znaczenie kary pozbawienia wolności w systemie zapobiegania przestępczości). Każdy rozdział skryptu poprzedzony jest literaturą z omawianego zakresu


Kryminologia Skrypty - spis treści

SPIS TREŚC Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz wybranej literatury Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające 1. Pojęcie i przedmiot badań kryminologii 2. Zadania kryminologii 3. Kryminologia a prawo karne 4. Nauki pomocnicze kryminologii Rozdział II. Teorie kryminologiczne 5. Teorie biologiczne I. Włoska szkoła pozytywna i teoria Cesare Lombroso II. Badania genetycznych uwarunkowań przestępczości 6. Teorie psychologiczne I. Teoria psychoanalityczna Zygmunta Freuda II. Teoria agresji Konrada Lorenza III. Teoria frustracji - agresji Johna Dollarda i Normana E. Millera IV. Teoria agresji Ericha Fromma V. Psychopatia, charakteropatia i socjopatia 1. Psychopatia 2. Charakteropatia 3. Socjopatia 7. Teorie socjologiczne I. Teoria anomii Roberta K. Mertona II. Teoria konfliktu kultur Thorstena Sellina III. Teoria zróżnicowanych powiązań Edwina H. Sutherlanda IV. Teorie podkultur 1. Pojęcie podkultury 2. Teoria Frederica Trashera 3. Teoria Alberta K. Cohena 4. Teoria Waltera B. Millera 5. Teoria zróżnicowanych możliwości Richarda A. Clowarda i Lloyda E. Ohlina 6. Teoria "dryfu" Davida Matzy VIII V. Teoria kontroli Travisa Hirschiego VI. Teoria naznaczenia (stygmatyzacji) Edwina Lemerta VII. Teoria uczenia się zachowań agresywnych Alberta Bandury Rozdział III. Przestępczość 8. Rozmiar przestępczości 9. Statystyki przestępczości 10. Struktura przestępczości 11. Dynamika przestępczości 12. Problem przestępczości nieujawnionej i "ciemnej liczby przestępstw" 13. Obraz przestępczości w środkach masowego przekazu Rozdział IV. Problematyka kryminogenezy 14. Pojęcie czynnika kryminogennego i kryminogenezy 15. Trudność badań kryminogenezy 16. Znaczenie badań kryminogenezy Rozdział V. Wybrane zagadnienia wiktymologii 17. DeÞ nicja i przedmiot badań wiktymologii 18. Zadania wiktymologii 19. Pojęcie oÞ ary i typologie oÞ ar 20. Rola oÞ ary w genezie przestępstwa 21. Pojęcie i rodzaje wiktymizacji 22. Strach przed przestępczością i poczucie bezpieczeństwa I. Pojęcie strachu i lęku II. Czynniki wpływające na poczucie bezpieczeństwa Rozdział VI. Przestępczość z użyciem przemocy 23. DeÞ nicja i rodzaje agresji 24. DeÞ nicja przemocy 25. Przemoc w rodzinie 26. Przestępstwo z użyciem przemocy 27. Rola środków masowego przekazu w kształtowaniu postaw przemocy Rozdział VII. Przestępczość zorganizowana 28. Pojęcie przestępczości zorganizowanej 29. Cechy przestępczości zorganizowanej 30. Obszary działania przestępczości zorganizowanej Rozdział VIII. Przestępczość gospodarcza 31. Pojęcie przestępczości gospodarczej 32. Typologia przestępstw gospodarczych 33. Cechy przestępczości gospodarczej Rozdział IX. Przestępczość nieletnich 34. Pojęcie nieletniego 35. Pojęcie demoralizacji 36. Pojęcie socjalizacji i socjalizacji nieprawidłowej 37. Pojęcie kontrsocjalizacji 38. Rola rodziny w procesie socjalizacji i kontrsocjalizacji I. Czynniki wpływające na socjalizacyjną bądź kontrsocjalizacyjną funkcję rodziny II. Model rodziny a socjalizacja i kontrsocjalizacja III. Rodzaje stylów wychowania 39. Niedostosowanie społeczne jako forma patologii społecznej o potencjale kryminogennym 40. Uwarunkowania przestępczości nieletnich 41. Zapobieganie przestępczości nieletnich Rozdział X. Przestępczość kobiet 42. Przyczyny przestępczości kobiet 43. Charakterystyka przestępczości kobiet 44. ProÞ laktyka przestępczości kobiet Rozdział XI. Narkotyki jako problem kryminologiczny 45. Pojęcie środka odurzającego 46. Rodzaje uzależnienia i zjawisko tolerancji 47. KlasyÞ kacja środków odurzających 48. Środki odurzające a przestępczość 49. Przeciwdziałanie Rozdział XII. Alkohol jako czynnik kryminogenny 50. Działanie alkoholu na organizm człowieka 51. Związek alkoholu z przestępczością 52. Przeciwdziałanie Rozdział XIII. Samobójstwo jako problem kryminologiczny 53. Wprowadzenie w problematykę samobójstw I. DeÞ nicja samobójstwa II. Kierunki badania samobójstw 54. Pakty samobójcze 55. Prawnokarna problematyka samobójstw 56. Przyczyny popełniania samobójstw 57. Metody popełniania samobójstw 58. Typologia samobójstw 59. Zapobieganie samobójstwom 60. Samobójstwa w zakładach karnych i aresztach śledczych I. SpecyÞ ka zjawiska II. Przyczyny III. ProÞ laktyka 61. Związek samobójstwa z zabójstwem Rozdział XIV. Zapobieganie przestępczości 62. Pojęcie zapobiegania przestępczości 63. Strategie działań zapobiegawczych X I. Pojęcie i cechy strategii destruktywnej i kreatywnej II. Metody strategii destruktywnej i strategii kreatywnej 64. Sformalizowana reakcja na przestępczość I. Prewencja generalna i prewencja indywidualna II. Pojęcie kryminalizacji i penalizacji 65. Problem kary pozbawienia wolności I. Przystosowanie się człowieka do środowiska więziennego II. Psychiczne następstwa izolacji więziennej III. Problem resocjalizacji IV. Problem podkultury więziennej 1. Pojęcie podkultury więziennej 2. Koncepcje etiologiczne podkultury więziennej 3. Funkcje podkultury 4. Przejawy podkultury przestępczej 5. Przeciwdziałanie podkulturze w jednostkach penitencjarnych 66. Udział społeczeństwa w zapobieganiu przestępczości I. Udział społeczeństwa w resocjalizacji i readaptacji skazanych II. Rola społeczności lokalnych w zapobieganiu przestępczości Indeks rzeczowy

Poleć znajomym

FacebookBlipTwitterWykopGaduGaduDiggGrono.net?ledzik (nk)FlakerDelicious

Nowości z kategorii Kryminalistyka, kryminologia: